Санал хүсэлт Хэрэгтэй холбоосууд Түгээмэл асуулт хариулт

Даатгалын нэг цэгийн үйлчилгээ

Тээврийн хэрэгслийн даатгалд хэн даатгуулах боломжтой вэ?


  • Тээврийн хэрэгсэл эзэмшдэг жолооч бүр даатгуулах боломжтой.

Авто тээврийн хэрэгслийн даатгалд ямар  төрлийн тээврийн хэрэгсэл даатгуулж болох вэ?


  • B, C, Д  ангиллын тээврийн хэрэгсэл
  • Зөвшөөрөгдсөн нэмэлт тоноглол

 

Даатгалын эрсдэл Хамгаалалтын нөхцлүүд
Economic Economic plus Standard Standard plus Premium
    Экономик Экономик + Стандарт Стандарт+ Премиум
1 Байгалийн эрсдэл 80% 100% 100% 100% 100%
2 Гал, бүх төрлийн тэсрэлт, дэлбэрэлт 80% 100% 100% 100% 100%
3 Зам тээврийн хөдөлгөөнд оролцох үеийн бүх эрсдэл 80% 90% 100% 100% 100%
4 Зориулалтын гражид байх үед сантехникийн уснаас учирсан хохирол   90% 100% 100% 100%
5 Зам тээврийн хөдөлгөөнд оролцоогүй байх үеийн бүх эрсдэл   80% 90% 100% 100%
6 Гуравдагч этгээдийн санаатай болон санаандгүй үйлдлээс учирсан хохирол   70% 90% 100% 100%
7 Ослын бус үед зөвхөн салхины шил, цонхны шил хагарах, гэмтэх / жилд 2 удаа /     90% 100% 100%
8 Жолоо шилжүүлэх үеийн     70% 90% 100%
9 Зайлшгүй тохиолдолд замгүй газраар явах үеийн бүх эрсдэл     50% 70% 90%
10 Жолоочийн гэнэтийн осол (гэрээний хугацаанд)     нийт 100.0₮ хүртэл нийт 200.0₮ хүртэл нийт 500.0₮ хүртэл
11 Зорчигчийн гэнэтийн осол (гэрээний хугацаанд)    
12 Эд ангийн хулгайн эрсдэл       80% 100%
13 Их биеийн хулгайн эрсдэл       80% 100%
14 Хулгайн сэдлээр учруулсан хохирол     90% 100% 100%
15 Нэмэлт зардлын даатгал*  (гэрээний хугацаанд)      нийт 200.0₮ хүртэл 400.0 хүртэл  нийт 500.0₮ хүртэл
16 Өөрийн буруугаас учирсан тохиолдолд дээрхи нөхөн төлбөрийн хэмжээг дараах хэмжээгээр бууруулна. 20% 20% 10% 5% / 0% 0%
17 Хураамжийн хувь 0.80% 1.00% 1.50% 2.20% 3.00%